• offert@kakelgubben.se
 • |
 • 031-757 49 99

Dokumentation

Intyg

Du kan lita på oss. Alla anställda på Kakelgubben AB är anslutna till ID06 och bär dess ID-kort på alla arbetsplatser.

Vad är ID06?
ID06 är byggbranschens eget initiativ för att motverka svartjobb och ekonomisk brottslighet och samtidigt främja en sund konkurrens. ID06 innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort. Det bidrar till en säkrare arbetsplats och gör det möjligt för Skatteverket att kontrollera vilka som har arbetat där.

id06
Behörig våtrumPer

 

 

 

 

 

Anlita behöriga hantverkare

Kontrollera att de hantverkare du anlitar har försäkringar, innehar F-skattsedel samt har godkänd branschbehörighet. På branschorganisationernas hemsidor, kan du även söka efter auktoriserade hantverkare.

Intyg gällande behörighet för utförande av olika arbeten.

Byggkeramikrådet, BKR. Plattsättare – www.bkr.se
Säker Vatten. Värme, vatten och avlopp – www.sakervatten.se

PERs estetiska regler

 • PER-företaget ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller som på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. PER-företaget ska verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.
 • Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag ska präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.
 • PER-företaget ska inta en strikt hållning till så kallade kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.
 • PER-företaget får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer.
 • PER-företaget ska aktivt motverka så kallade svartjobb.
 • PER-företaget ska utföra sina uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag ska genomföras med den kompetens och de resurser som krävs för uppgiften.
 • PER-företaget får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållande.
 • För att följa efterlevnaden av dessa regler finns PER:s Styrelse/Granskningsnämnd.
  PERs styrelse 2011-01-25. Rev. 2013-03-20

Information till grannar

Att ge info till grannarna inför badrumsrenoveringen kan vara en bra idé att för att slippa problem och irritation, speciellt om man bor i ett flerfamiljshus.

Om man bor i en villa eller radhus är behovet av att informera sina grannar om badrumsrenoveringen mindre än om man bor i ett flerfamiljshus där grannarna eventuellt kan komma att påverkas av badrumsrenoveringen i Din lägenhet. Det kan alltid vara bra att sätta upp skriftlig information i porten, hissen etc om att en badrumsrenovering kommer genomföras och under vilken period arbete kommer att pågå samt vad det kan innebära för grannarna, så att grannarna vet vad som gäller med tanke på eventuella vatten- och elavstängningar, buller, hantverkare i fastigheten och så vidare.

Generellt så brukar grannarna tycka att det är mer okej om de fått information i förväg och hinner förbereda sig och blir därmed mindre störda av badrumsrenoveringen, än om det kommer som en total överraskning. Att få onödiga konflikter med sina grannar är lätt att undvika genom att ge bra och tydlig information.

Vad är behörighet

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum. Reglerna hanterar alltså inte keramiken som skall monteras på det färdiga tätskiktet. Byggkeramikrådet har inget ansvar för det behöriga företagets arbete och kan heller inte stå till svars för eventuella fel som kan uppstå. Allt ansvar för entreprenaden och att åtgärda eventuella reklamationer ligger hos det behöriga företaget.

Behörighet innebär att

 • minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
 • personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
 • företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
 • plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att

 • företaget är behörigt.
 • personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
 • arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
 • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.

Kvalitetsöversyner utförs stickprovsvis på Behöriga företag. Vid uppenbara avsteg från Branschreglerna kan behörigheten återkallas.

Vanliga frågor

Här nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna kring keramik i våtrum.

Vad innebär det att ett företag är behörigt?

Svar: Ett behörigt företag har genomgått BKR,s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Vad kan jag kräva av ett behörigt företag?

Svar: Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 11. Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsamans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Är det ett lagkrav att man måste följa branschreglerna?

Svar: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Vad kostar det att renovera mitt badrum?

Svar: Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar. För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera plattsättare innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Vad bör man tänka på när man anlitar och skriver avtal med en entreprenör?

Svar: Upprätta om möjligt alltid ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, materialval, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor. Med ett noggrant utformat avtal minskar risken för oenighet om vad som överenskommits. Använd gärna Hantverksformuläret vid upprättandet av avtalet. Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser-hantverksformuläret som gäller.

Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?

Svar: Tvättstuga, gästtolett samt rum med vv-beredare skall förses med tätskikt på golvet. Tätskiktet viks upp ca 50 mm på väggen. På väggen behöver man inte tätskikta.

Kan man byta enstaka plattor?

Svar: Ja, det kan gå.

Torra utrymmen:

För att säkerställa att angränsande plattor inte blir skadade bör man kratsa ur fogen runt plattan innan den mejslas bort. Använd skyddsglasögon.

Våta utrymmen:

Här måste man även säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar.

Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot bryta och reparera ett tätskikt.

Vi hänvisar till texten i den röda ruta på sid 3 i Branschreglerna BBV.

Kan man sätta ett nytt lager keramik utanpå/ovanpå den gamla keramiken?

Svar: Det kan fungera men är egentligen en fråga om materialval och skall därför alltid stämmas av med materialtillverkaren.

I våtutrymmen måste man säkerställa att det bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten keramik.

Branschreglerna beskriver inte en konstruktion med dubbla lager keramik. Man kan följdaktligen inte hävda att man följt reglerna Däremot kan fortfarande branschreglernas funktionskrav vara uppfyllda. (Att det är tätt).

Viktigt: om denna metod används för att rätta till ett bakfall så är inte problemet löst i grunden. I branschreglerna framgår under punkt 3.1.2 att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

Varför måste äldre brunnar bytas när våtrummet renoveras?

Svar: 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.

Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.

Här kan du ladda ned en skrift om äldre golvbrunnar med information om när de fanns på marknaden med mera.

031-757 49 99

Vill du att vi ringer upp dig?

Ange ditt telefonnummer här:

  Offert

  Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!